Đào tạo – Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

Đào tạo – Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

Ngày 07. 08 và 09 tháng 10 năm 2013, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã triển khai Chương trình Đào tạo – Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình

kem cap ky nang thuyet trinh 15 Đào tạo   Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

kem cap ky nang thuyet trinh 13 Đào tạo   Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

kem cap ky nang thuyet trinh 11 Đào tạo   Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

kem cap ky nang thuyet trinh 7 Đào tạo   Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

kem cap ky nang thuyet trinh 3 Đào tạo   Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013kem cap ky nang thuyet trinh 4 Đào tạo   Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

kem cap ky nang thuyet trinh 14 Đào tạo   Kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình ngày 7, 8, 9/10/2013

xem thêm ảnh : tai đây