0912232334

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Bán Hàng dành cho toàn thể Cán bộ và Nhân viên của Tập Đoàn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :  Xem chi tiết

Hình Ảnh Đào Tạo TNG Lần 7 Xem Chi Tiết Hình Ảnh Đào Tạo TNG Lần 7

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}