0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp cho Tập Đoàn Đại Bắc ở Đà Nẵng

Sau chương trình phối hợp tại khu vực phía Bắc thành công tốt đẹp, tại Thành Phố Đà Nẵng, Tập Đoàn Đại Bắc tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại khu vực miền Trung dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn 
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}