0912232334

Đào tạo cho Tập Đoàn TNG lần 6: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả

Tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Và Bán Hàng dành cho toàn thể các Bộ phận của Tập Đoàn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình Ảnh Đào Tạo TNG Lần 6 by Hình ảnh đào tạo cho TNG lần 6

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}