0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Làm Việc Nhóm Cho DAYOUHAN

Ngày 06 tháng 10 năm 2015 Công ty DAYOUHAN đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Kỹ Năng Làm Việc Nhóm”
Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}