0912232334

Chương trình Đào Tạo Giảng Viên ( Train The Trainer ) cho Công ty Cao Su Chính Tân

Tại Đồng Nai, Công ty Cao Su Chính Tân đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Giảng Viên ( Train The Trainer ) dành cho toàn thể đội ngũ Quản lý của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
Chương trì Chương trình Đành Đào Tạo Giảng Viên ( Train The Trainer ) cho Công ty Cao Su Chính Tân by Cuộc Sống Đúng Nghĩa
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}