0912232334

Chương trình đào tạo cho Công Ty Tuynel Đô Lương Nghệ An

Tại Nghệ An, Công Ty Tuynel Đô Lương đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng Và Phúc Vụ Khách Hàng dành cho tất cả Cán Bộ, Công Nhân Viên của Công Ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}