0912232334

Hình Ảnh Đào Tạo Hyundai Vinashin

Công ty Hyundai Vinashin cũng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Nhận Thức và Phát Triển Bản Thân cho Đội Ngũ Tổ Trưởng những người quản lý trực tiếp các Công nhân dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}